Małopolska Szkoła Rowerowa

Małopolska Szkoła Rowerowa

Zapraszamy szkoły podstawowe z terenu Małopolski do uczestnictwa w projekcie.

Fundacja „Polska na rowerze” realizuje projekt pn. „Szkolna Turystyka rowerowa dla każdego” w ramach konkursu ofert pn. „Małopolska Gościnna” dotyczący wspierania uprawiania turystyki rowerowej przez uczniów małopolskich szkół podstawowych. Jest to projekt, dlatego możemy zaprosić do udziału tylko 5 szkół podstawowych z uwzględnieniem poniższych kryteriów.

Dla kogo projekt?

Zapraszamy do projektu szkoły podstawowe z obszaru Małopolski.

W projekcie może uczestniczyć maks. 1 szkoła z jednego regionu województwa małopolskiego wg poniższej rozpiski:

#1 szkoła z powiatów: m. Kraków, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki
#2 szkoła z powiatów: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, suski, wadowicki
#3 szkoła z powiatów: limanowski, nowotarski, tatrzański
#4 szkoła z powiatów: gorlicki, nowosądecki oraz m. Nowy Sącz
#5 szkoła z powiatów: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, oraz m. Tarnów

Dodatkowe kryterium premiujące to bliskość szkoły do tras VeloMałopolska. Decydujemy się na takie kryterium ze względu na fakt, iż ostatnim działaniem przewidzianym w projekcie jest organizacja szkolnej wycieczki rowerowej w każdej ze szkół uczestniczących w projekcie. Wycieczka będzie organizowana wspólnie z przeszkolonymi przez nas nauczycielami. Przebieg wycieczki zaplanowany będzie z uwzględnieniem trasach VeloMałopolska.

W przypadku szkół, które zgłoszą się z jednego obszaru i równie blisko tras VeloMałopolska, o przyjęciu do realizacji projektu zadecyduje kolejność zgłoszeń.


Działania w projekcie

Poniżej przedstawiamy poszczególne działania realizowane w ramach projektu w każdej ze szkół.

1. Szkolenie na Kierownika i Opiekuna Szkolnych Wycieczek Rowerowych

Bezpłatne dwudniowe szkolenie dla kadry pedagogicznej szkoły oraz innych osób pełnoletnich, zaangażowanych w organizację rowerowych wycieczek szkolnych. Szkolenie to daje uprawnienia do organizacji oraz pełnienia funkcji kierownika, opiekuna szkolnych wycieczek rowerowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dopuszczamy uczestnictwo w szkoleniach osób pełnoletnich, wskazanych przez nauczycieli szkoły, które będą pełnić funkcję opiekunów na tychże wycieczkach.

Zgodnie z Rozporządzenie MEN z dnia 25.05.2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, szkoły organizujące wycieczki rowerowe muszę
spełnić określone w tym rozporządzeniu warunki:
„4. 1. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie:
3) specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość
na szlakach turystycznych
9. 1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły.
2. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły.
3. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.”

Nie podlega pod wątpliwość fakt, iż uprawianie turystyki rowerowej przez uczniów wypełnia wszelkie znamiona dot. specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, ponieważ: wymaga przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego, aby pokonać zaplanowaną wycieczkę
wymaga umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym, w tym przypadku rowerem. Dodatkowo w przypadku dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat, wymaga od nich posiadania karty rowerowej. Program wycieczek rowerowych z reguły zakłada aktywność fizyczną, turystyczną oraz długodystansowość na szlakach turystycznych (w tym przypadku szlakach rowerowych)
Dlatego poniższe szkolenie jest warunkiem koniecznym, aby móc zrealizować następne działanie, którym będzie organizacja wycieczek rowerowych dla uczniów szkół, uczestniczących w projekcie. Poniżej przedstawiamy tematykę szkolenia.

Dzień 01 – część teoretyczna
– Turystyka rowerowa – czym jest i jakie ma cechy
– Prawo i przepisy związane z organizacją wycieczek rowerowych dzieci i młodzieży
– Panel dyskusyjny do poruszonych tematów
– Organizacja imprezy – na co zwrócić szczególną uwagę
– Bezpieczeństwo podczas wycieczki
– Planowanie wycieczki rowerowej – przegląd aktualnych narzędzi
– Zaplanowanie i przedstawienie wycieczki rowerowej, która będzie realizowana z uczniami szkoły uczestniczącej w projekcie
– Rowerowa Małopolska – czyli gdzie wyjść na rower w Małopolsce.

Dzień 02 – część praktyczna
– Odprawa przed rozpoczęciem wycieczki
– Przypomnienie zasad bezpieczeństwa
– Przedstawienie założeń wycieczki
– Przydzielenie zadań poszczególnym uczestnikom
– Sytuacje awaryjne – studium przypadku
– Podstawowa budowa roweru
– Animacja młodzieży w trakcie wycieczki rowerowej
– Podsumowanie szkolenia, zakończenie w połączeniu z rozdaniem certyfikatów i zaświadczeń

Uczestnicy szkolenia w trakcie jego trwania opracują propozycje wycieczki rowerowej, którą wspólnie przejedziemy w trakcie części praktycznej szkolenia, co będzie rekonesansem i przygotowaniem się do zabrania na nią uczniów w ramach wycieczki rowerowej, realizowanej w kolejnym działaniu.

Udział w projekcie jest bezpłatny

REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

Warsztaty „Z rowerem za Pan Brat”

Spotkania dla młodzieży poszerzające ich wiedzę w zakresie budowy, korzystania z roweru, bezpieczeństwa jazdy, przygotowania do wycieczki rowerowej. Mówiąc ogólnikowo mają spowodować, aby dzieci zaprzyjaźniły się z jazdą na rowerze. Dzięki tym spotkaniom chcemy zaszczepić pasję do rowerów wśród najmłodszych. Młodzi adepci rowerów otrzymają od oferenta różnego rodzaju gadżety rowerowe, aby „świecić przykładem”
W trakcie spotkań z młodzieżą będzie poruszana wybrana tematyka z poniższych obszarów:
1. Budowa roweru, podstawowe zasady dbania o niego. Sprawny rower to bezpieczny rowerzysta.
2. Bezpieczeństwo jazdy na rowerze.
3. Jak się przygotować do rowerowej wycieczki.
4. Warsztaty w terenie z doskonalenia techniki jazdy.
5. Podróże małe i duże dla każdego.
6. Szkolna turystyka rowerowa w Małopolsce, czyli gdzie warto pojechać


Zorganizowanie wycieczki rowerowej

Podsumowaniem projektu jest zorganizowanie wycieczki rowerowej dla uczniów szkoły, uczestniczących w projekcie przy wsparciu doświadczonych przewodników rowerowych fundacji.

Organizacja wycieczek będzie swoistym zwieńczeniem całego projektu, ponieważ w poprzednich działaniach dzieci, nauczyciele oraz opiekunowie wycieczek zdobędą odpowiednie kompetencje, aby w sposób bezpieczny, profesjonalny zorganizować i przeprowadzić taką wycieczkę, wykorzystując do tego zdobytą wiedzę. Zaplanowana trasa będzie wcześniej przejechane przez uczestników szkolenia w ramach zajęć praktycznych kursu.

Ze względu na bliskość szkół do tras VeloMałopolska, wycieczka będzie zaplanowana przez przeszkolonych nauczycieli po trasach VM przy pomocy koordynatorów z ramienia fundacji.

Dzięki temu uczniowie, nauczyciele doświadczą, iż budowa tras o standardach eurovelo, daje możliwość bezpiecznego i przyjemnego uprawiania turystyki rowerowej przez uczniów szkół podstawowych.

Masz jakieś pytania lub chcesz zgłosić swoją szkołę do projektu?

Jeżeli masz jakieś pytania, coś potrzebujesz wyjaśnić lub dopytać o szczegóły, zapraszamy do kontaktu:

Telefon: +48 796 294 888
E-mail: poland.on.bike@gmail.com

Aby zgłosić szkołę do projektu, wypełnij poniższych formularz zgłoszeniowy, klikając w przycisk „Zgłoś swoją szkołę”. Zostaniesz wtedy przekierowany do formularza google.

Udział w projekcie jest bezpłatny

REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

Zobacz rowerowy portal Małopolski

Szukasz bogatych informacji o rowerowej Małopolsce?

Jeśli szukasz rowerowych informacji o Małopolsce, to koniecznie zaglądnij na portal narowery.visitmalopolska.pl, gdzie znajdziesz wiele przydatnych i ciekawych wiadomości, które pozwolą przygotować się do wyjazdu w ten rejon Polski. Na stronie znajdziesz:
– informacje o projekcie tras rowerowych VeloMałopolska
– pliki gpx do pobrania, mapy pdf, aktualne mapy z postępem prac budowy tras VeloMałopolska
– propozycje rowerowych wycieczek po województwie
– Miejsca Przyjazne Rowerzystom przy trasach VeloMałopolska
– informacje praktyczne
Bo do Małopolski przyjeżdża się na rower 🙂


Skip to content